Statut

 

 

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ("N.N. br.88/2001), Skupština Hrvatska udruga za promicanje novog obrazovanja i znanja na svojoj sjednici održanoj O2.prosinca 2004. godine, donosi slijedeći;

STATUT HRVATSKE UDRUGE ZA

PROMICANJE NOVOG OBRAZOVANJA I ZNANJA

L OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje udruga Hrvatska udruga za promicanje novog obrazovanja i znanja (u daljnjem tekstu Udruga); ciljevi, te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada , o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatska udruga za promicanje novog obrazovanja i znanja .. Skraćeni naziv udruge je: HUPNOZ

Sjedište Udruge, je, Zagreb, Vinogradske stube br.5

Članak 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i realizaciji programa rada, HUPNOZ surađuje s drugim organizacijama institucijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te pojedincima iz istog ili srodnih područja i struke,koje su smatra partnerima u promociji novog obrazovanja i znanja.

Udruga sa svojim partnerima može zaključit sporazum o zajedničkoj suradnji na promociji novog obrazovanja i znanja, u pismenoj ili usmenoj formi, kojim će utvrditi zajednički program suradnje na promociji novog obrazovanja i znanja, suradnju na realizaciji programa, način financiranja i korištenja rezultata.

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, registrirana je kao udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Udruga je neprofitna, nevladina pravna osoba.

Udrugu zastupa predsjednik, dopredsjednici i tajnik a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje .

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm. s natpisom: Hrvatska udruga za promicanje novog obrazovanja i znanja - Zagreb.

u

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE-a

Članak 6.

HUPNOZ je osnovana u cilju udruživanja osoba koje se bave promicanjem obrazovanja i znanja.

Članak 7.

Ciljeve iz prethodnog članka Udruga ostvaruje djelatnostima i zadacima koje utvrđuje svojim godišnjim programom.

Godišnji program Udruge utvrđuje Skupština a okvirno obuhvaća:

-razradu koncepcije novog obrazovanja i znanja koju promovira samostalno ili suradnjom sa svojim partnerima,

-praćenje, istraživanje, iznalaženje argumenata za donošenje, raspravljanje i donošenje ekspertnog konsenzusa o potrebnim društvenim smjernicama novog obrazovanja i znanja

-promoviranje novog obrazovanja i znanja putem specijaliziranog portala na Internetu i mrežne suradnje putem njega, putem javnih medija, putem kritičkih mišljenja i prijedloga upućenih neposrednim čimbenicima razvoja i aplikacije novog znanja te partnerima koji rade na razvoju, promociji i aplikaciji novog obrazovanja i znanja, odnosno drugih publikacija koje na tu temu predlaže, pokreće ili objavljuje, javnim skupovima, tribinama, seminarima, itd;

-podršku aktivnosti članova, putem Udruge i partnera Udruge ili samostalno na praćenju i promoviranju novog obrazovanja i znanja,

-osnivanje odbora za pripremu i izvršenje pojedinih projekata koji će okupljajući zainteresirane, s posebnom brigom za mlade, pružati podršku u ovladavanju uvjeta novog obrazovanja te primjeni, razvoju, traženju i korištenju novih znanja,

-te druge poslove koji su u vezi s promoviranjem novog obrazovanja i znanja.

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge postiže se slobodnim pristupom javnosti cjelokupnom njezinom poslovanju, redovnim izvještavanjem javnosti o svim njezinim akcijama i postignućima, svim njezinom problemima i svim odlukama koje donosi.

Ipak predsjednik i potpredsjednici dužni su posebno upozoriti treba li u nečemu suziti doseg objave materijala.

ffl

ČLANSTVO

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je spremna surađivati i djelovati na promociji znanja kroz Udrugu ili na programu Udruge.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik .

Članak 11.

Član Udruge ima obvezu i dužnost surađivati s organima Udruge i njenim članovima na utvrđivanju programa rada Udruge i realizaciji programiranih zadataka

1. Član Udruge dužan je kroz radna mjesta na kojima je zaposlen, kroz profesionalne strukture u kojima djeluje kao i druge organizacije i institucije u kojima je prisutan, kroz autorske radove i javna nastupanja zalagati se na promoviranju novog obrazovanja i znanja i ima pravo pritom koristiti se imenom Udruge i služiti njenim fondom informacija.

Član Udruge ima obvezu plaćat članarinu, prema odluci Skupštine.

Član Udruge može biti biran u njene organe ili radna tijela koja ona osniva te ima dužnost izvršavati preuzete obveze na koje je pristao.

Članak 12.

Počasnim članom Udruge Skupština može imenovati osobu koja je zaslužna za promociju novog znanja i obrazovanja, kroz rad Udruge ili na drugi način, odajući joj time priznanje.

Članak 13.

Udruga rnože osnovati odbore za izvršenje pojedinog ili grupe programskih zadataka, sekciju za mlade ili povjerenstvo za rad s mladima, kroz koje će mladi sudjelovati na promoviranju novog obrazovanja i znanja.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje;

 • dragovoljnim istupom,

 • isključenjem zbog nepoštivanja odredba Statuta.

 • prestankom rada Udruge..

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

U slučaju grubog kršenja odredaba Statuta redovni član može biti isključen iz Udruge. Odluku o tome donosi Etičko povjerenstvo. Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe . Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.

Tijela Udruge su:

IV.TUELA UDRUGE Članak 16.

 • Skupština

 • Predsjednik i dva dopredsjednika
  -Tajnik

 • Predsjedništvo

 • Nadzorni odbor

 • Etičko povjerenstvo

 • Blagajnik

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja, a čine ju svi njezini članovi, fizičke osobe ,te po jedan predstavnik pravne osobe članice udruge.

Skupština može zasjedati redovno i izvanredno. Redovito zasjeda jednom godišnje a izvanredno po potrebi.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.

Skupštinu na zasjedanje saziva predsjednik, prema vlastitoj odluci, prema zaključcima Predsjedništva ili Nadzornog odbora, te na zahtjev najmanje jedne trećine članova.

Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika ili osoba koju imenuje Skupština na početku sjednice.

Članak 18.

Sjednica Skupštine saziva se pismenim putem a o njenom radu vodi se zapisnik.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svib članova Skupštine, a Odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 20.

Skupština:

 • donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,

 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednike Udruge, ostale članove
  Predsjedništva, predsjednika i članove Nadzornog odbora, predsjednika i

  članove Etičkog povjerenstva, tajnika Udruge te predsjednike i članove drugih
  radnih tijela koje osniva Skupština,

 • donosi godišnji program rada te druge akte i odluke iz svoje nadležnosti,

 • razmatra i usvaja izvješća i prijedloge Predsjednika i drugih organa i tijela
  Udruge,

- razmatra i odlučuje o žalbama i prigovorima članova Udruge,

 • daje smjernice i upute za rad

 • odlučuje o prestanku rada Udruge i

 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK Članak 21.

Izvršne funkcije i udruge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine.

Predsjednik:

- zastupa i predstavlja Udrugu i interese Udruge u javnim kontaktima i

 • publiciranju u ime Udruge

 • saziva Skupštinu Udruge,

 • rukovodi radom Skupštine
  -organizira rad Udruge

-stara se za izvršenje statutom utvrđenih obveza Udruge, programa i drugih odluka Skupštine i Predsjedništva.

Za svoj rad Predsjednik odgovara Skupštini Udruge.

Predsjedniku u radu pomažu dva dopredsjednika, koji se biraju i razrješavaju na isti način kao predsjednik, a u njegovoj odsutnosti preuzimaju ovlasti i odgovornosti Predsjednika.

Članak 22

Predsjedništvo je kolektivno tijelo Udruge, a čine ga;

-predsjednik Udruge,

-dopredsjednici Udruge,

-tajnik Udruge i

-3 do 7 članova, koje bira Skupština na mandat od 4.godine, na prijedlog

Predsjednika Skupštine.

Predsjedništvo Udruge obavlja ove poslove:

-predstavlja Udrugu i interese Udruge u javnim kontaktima i publiciranju u ime

Udruge

-utvrđuje prijedlog Statuta ili njegove izmjene i dopune.

-utvrđuje prijedlog programa Udruge,

-razmatra i odlučuje o zadacima iz Programa Udruge,

- utvrđuje godišnje i četverogodišnje izvješće o radu Udruge ili izvršenju
pojedinih zadataka Udruge ili o pojedinom prijedlogu koji se podnosi na

razmatranje Skupštini,

-može odlučiti o sazivanju skupštine i predložiti njen dnevni red,

-utvrđuje programski okvir specijaliziranog portala na lnternetu,i organizira

njegovu stalnu aktualizaciju i dopunjavanje,

- može osnovati povremena radna tijela, usmjeravati njihov Tad i pomagati im,
-razmatra konkretne oblike suradnje s partnerima i predlaže zajedničke programe

promoviranja novog obrazovanja i znanja,

-obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Statuta, programa rada i odluka

Skupštine,.

 • utvrđuje prijedlog Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i
  prihvaćanje.

 • Predsjedništvo donosi odluke ukoliko je prisutna nadpolovična većina članova
  predsjedništva, a odluke donosi većinom glasova prisutnih.

Članak 23

Predsjednik, dopredsjednici, članovi predsjedništva i članovi radnih tijela koje osniva Skupština za svoj rad odgovaraju Skupštini i mogu biti razriješeni i prijeisteka roka na koji su izabrani.

Članak 24

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručno administrativnih poslova Udruge.

Tajnik obavlja sljedeće;

 • sudjeluje u pripremi sjednica i zasjedanja Skupštine Udruge,

 • piše zapisnike na sjednicama Skupštine i ostalih tijela Udruge,

 • obavlja sve administrativne poslove Udruge,

 • brine se i čuva pečat Udruge,

 • predstavlja Predsjedništvo i Udrugu u kontaktima i javnom publiciranju

 • te druge poslove koje mu povjeri Skupština, Predsjednik, dopredsjednici i
  Predsjedništvo.

Članak 25

Blagajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje blagajničkih poslova Udruge.

NADZORNIODBOR

Članak 26.

Udruga ima Nadzorni odbor, kojeg imenuje Skupština, na isti način na mandat od 4. godine, kao ostale organe Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 27.

Nadzorni odbor broji tri člana .

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih Članova Nadzornog odbora .Nadzorni odbor ima predsjednika, koji saziva sjednice i predsjedava im.

Nadzorni odbor nadzire rad organa i tijela Udruge, osobito njihovu materijalno i financijsko poslovanje, te o tome izvještava Skupštinu prilikom rasprave o proračunu ili posebno ako se za to ukaže potreba.

ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 28.

Etičko povjerenstvo je tijelo Udruge, koje se sastoji od tri člana , koje bira Skupština na 4 godine na isti način kao što se biraju drugi organi i tijela Udruge

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova etičkog povjerenstva Sjednice Etičkog povjerenstva saziva i njima predsjedava predsjednik.

Članak 29.

Etičko povjerenstvo razmatra i odlučuje u slučajevima kad članovi Udruge povrijede etička načela na kojima se temelji rad Udruge ukoliko je Skupština utvrdila takva načela ili na općim građanskim i profesionalnim etičkim normama.

V. MATERIJALNA SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 30

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,

 • pokretne stvari,

 • nekretnine,

 • druga imovinska prava.

Imovina se upisuje u inventurnu knjigu HUPNOZ-a i njom upravlja Skupština.

Članak 31

Udruga stječe imovinu:

- od članarine,

- od prihoda iz vlastite djelatnosti (ekspertize, od organizacije stručnih
skupova i

izdavačke djelatnosti),

- od sredstava dobivena za rad iz državnih fondova,

 • od dotacija, darova, legata i dobrovoljnih priloga,

 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Udruga raspolaže financijskim sredstvima suglasno s programom rada i godišnjim financijskim planovima, koje odobrava Skupština.

Udruga može sa partnerima zaključiti ugovor o financijskoj potpori (subvencijama, sponzorstvu) na dogovorenim poslovima a radi pokrića materijalnih troškova i eventualno plaćanja autorskog rada.

Udruga može zatražiti od nadležnih državnih organa Republike, županija i gradova/općina materijalnu pomoć (subvencije) za konkretne programe ili im predložiti stalnu pomoć.

Članak 32

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju - završni račun Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu s zakonskim propisima.

Financijsko poslovanje obavlja se preko žiro računa poslovne banke i

FINE.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 33

Financijske i materijalne dokumente potpisuje i odobrava Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge.

Kao pomoć u obavljanju i vođenju financijskog i materijalnog poslovanja Predsjednik može angažirati usluge stručne osobe koja bi obavljala poslove za koje je potrebna specijalizirana stručnost.

Dokumenti o financijskom i materijalnom poslovanju Udruge su javni i dostupni su svim članovima.

Članak 34

Za obavljanje organizacijskih i drugih tehničkih poslova iznad normalnog obujma, može se dati odgovarajuća novčana naknada, a o vrsti i visini naknade pravila donosi Predsjednik Udruge.

Za poslove trajnog značaja koji po opsegu prelaze mogućnosti volonterskoj rada, Udruge može zaključiti Ugovor o privremenom ili redovnom radu, odnosno autorski honorar.

VI PRESTANAK RAĐA UDRUGE

Članak 35

Udruga prestaje postojati:

 • Odlukom Skupštine,

 • Odlukom nadležnih organa u državi, i u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.

Odluka Skupštine o prestanku rada Udruge punovažna je kad za nju glasa najmanje dvije trećine svih članova Udruge.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

Članak 37

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.. Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruge.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Ovjerava se da je ovaj Statut u skladu sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja ovog Gradskog ureda KLASA:UP/l-230-02/05~01/102, URBROJ: 251-02-02/2-05-2, od 29. ožujka 2005.

PO OVLASTI POMOĆNICA PROČELNIKA

 

Asja Ettinger,dip iur

 

zapis sa adrese u periodu 2005-2015: http://www.appluprava.hr/RegistarUdruga/

sa adrese u periodu 2015-2019: https://registri.uprava.hr/#!udruga-detalji/twUBAAEAAQAAAAAAAAAAAAFIVVBOT9oBAQFvaeICAeLABA

 

HUPNOZ 2015 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za promjenom podataka sa reizborne Skupštine održane 30.11.2019. zaprimljen je u Uredu za udruge 13.12.2019.te se čeka ažuriranje stranice